EIU tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Chính quyền địa phương (International Conference on Local Government – ICLG 2022)

EIU tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về Chính quyền địa phương (International Conference on Local Government – ICLG 2022) do Trường Quản lý công (COLA), Đại học Khon Kaen (KKU) và Conrad Adenauer Stiftung tổ chức tại Phuket, Thái Lan.