Hợp tác học thuật và nghiên cứu là một trong những hoạt động mang ý nghĩa chiến lược đối với việc nâng cao chất lượng đạo tạo tại EIU, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các hoạt động hợp tác học thuật của EIU bao gồm:

  • Hoạt động hợp tác học thuật với mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học chuẩn quốc tế, bao gồm: trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên giữa EIU với các trường đại học trong nước và quốc tế; tổ chức các hoạt động kiến tập thực tập, giao lưu, hợp tác văn hóa cho sinh viên, giảng viên, cán bộ nhân viên EIU với các trường đại học quốc tế.
  • Hoạt động hợp tác nghiên cứu với các hoạt động xây dựng các nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước; kết hợp với các trường đại học khác và doanh nghiệp để thực hiện các nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phục vụ xã hội; kết nối, chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa EIU với các trường đại học và doanh nghiệp.

EIU có mạng lưới liên kết quốc tế rộng khắp ở nhiều nước và vùng lãnh thổ, và đã ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục quốc tế có uy tín. Từ năm 2009 đến nay, EIU đã ký kết hợp tác với tổng cộng gần 40 tổ chức giáo dục khác nhau từ nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm:

Burapha University (Thái Lan) Hanbat National University
The School of Business Administration (Portland State University, Hoa Kỳ ) Ho Chi Minh city University of Technology
Maseeh College of Engineering and computer Science (Portland State University, Hoa Kỳ) Pai Chai University
The College of Economics and Management (Chungnam National University, Hàn Quốc) Thu Dau Mot University
Yamaguchi University Faculty of Engineering (Nhật Bản) University of Information Technology
YIC Rehabilitation College Vietnamese-German University
University of Northern Colorado (Hoa Kỳ) Vietnam National University Ho Chi Minh city
The College of Applied Life Sciences (Jeju National University, Hàn Quốc) Bloomfield College
Yamaguchi University (Nhật Bản) Griffith University (Úc)
The University of Modena and Reggio Emilia Hannam University
Portland State University (Hoa Kỳ) Mokwon University (Iran)
Catholic University of Daegu, Republic of Korea Portland State University (Hoa Kỳ)
Quad Learning, Inc University of Hormozgan (Iran)
Chung Hua University University of Science
Daejeon University (Hàn Quốc) College of Medicine Chungbuk National University
Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation (Hàn Quốc) Bemidji State University (Hoa Kỳ)
Yeungnam University IITM, New Delhi (Ấn Độ)
Chungnam National University University of Washington Tacoma
An Giang University

 

Thống kê thỏa thuận quốc tế, biên bản ghi nhớ (cập nhật đến ngày 30/06/2021)

STT

Tên điều ước thỏa thuận, hợp tác Tên đối tác Ngày ký Ngày hiệu lực Tình trạng hiệu lực   Ghi chú
Năm 2009
1 Memorandum of Understanding Burapha University, Thái Lan 19/8/2009 19/8/2009 Hết hạn Thời hạn: 5 năm
Năm 2011
1 Memorandum of Understanding

The School of Business Administration

( Portland State University, US)

05/6/2011 05/6/2011 Hết hạn

Thời hạn: 5 năm

( PSU Contract # 17589)

2 Memorandum of Understanding

Maseeh College of Engineering and computer Science

( Portland State University, US)

14/10/2011 14/10/2011 Hết hạn

Thời hạn: 5 năm

( PSU Contract # 18770)

Năm 2013
1 Memorandum of Understanding

The College of Economics and Management

( Chungnam National University, Korea)

30/5/2013 30/5/2013 Hết hạn Thời hạn: 5 năm, Không có thời hạn
2 Agreement Yamaguchi University Faculty of Engineering, Nhật Bản 15/11/2013 15/11/2013 Hết hạn

01/02/2014 đến ngày 31/3/2017

( Oversea Training Program for English Communication)

Năm 2014
1 Agreement YIC Rehabilitation College 24/11/2014 24/11/2014 Hết hạn

01/4/2015 đến 31/3/2020

( Oversea Training Program for English Communication)

2 Memorandum of Understanding University of Northern Colorado, US 04/12/2014 04/12/2014 Hết hạn

Thời hạn: 5 năm

 

Năm 2015
1 Memorandum of Understanding

The College of Applied Life Sciences

( Jeju National University, Korea)

28/4/2015 28/4/2015 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm, Không có thời hạn
2 Memorandum of Understanding Taejon International School, Korea 31/7/2015 31/7/2015 Đang hiệu lực Không có thời hạn ,Thời hạn: 5 năm
3 Agreement on the establishment of a preparatory committee for concluding a Memorandum of Understanding Yamaguchi University 21/8/2015 21/8/2015 Đang hiệu lực Không có thời hạn
4 Collaborative agreement for culture and science & technology The University of Modena and Reggio Emilia 11/09/2015 11/09/2015 Hết hạn Thời hạn: 3 năm
5 Collaborative Agreement Portland State University, US 30/9/2015 30/9/2015 Hết hạn 31/12/2019
6 Memorandum of Understanding Yamaguchi University 07/12/2015 07/12/2015 Hết hạn Thời hạn: 5 năm
7 Student Exchange Agreement Yamaguchi University 07/12/2015 07/12/2015 Hết hạn Thời hạn: 5 năm
Năm 2016
1 Memorandum of Understanding Catholic University of Daegu, Republic of Korea 15/08/2016 15/08/2016 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
2 Memorandum of Understanding Quad Learning, Inc 06/09/2016 06/09/2016 Hết hạn Thời hạn: 3 năm
Năm 2017
1 Agreement of cooperation and exchange Chung Hua University 07/3/2017 07/3/2017 Đang hiệu lực

Thời hạn: 5 năm

 

2 Joint Dual Degree Program Agreement Chung Hua University 07/3/2017 07/3/2017 Đang hiệu lực

Thời hạn: 5 năm

 

Năm 2018
1 Memorandum of Understanding Daejeon University, Korea 11/06/2018 11/06/2018 Đang hiệu lực

Thời hạn: 5 năm

 

2 Memorandum of Understanding Gyeonggi Center for Creative Economy & Innovation, Korea 14/06/2018 14/06/2018 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
3 Memorandum of Understanding for International Academic Cooperation and Exchange Yeungnam University 23/06/2018 23/06/2018 Đang hiệu lực Không có thời hạn
4 Memorandum of Understanding Gachon University 23/07/2018 23/07/2018 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
5 Memorandum of Understanding for Academic Cooperation among Universities participating on the 10th WTA University Presidents’ Forum 2018

1.     Chungnam National University, Korea

2.     An Giang University, VN

3.     Daejon University, Korea

4.     Hanbat National University, Korea

5.     Ho Chi Minh city University of Technology, VN

6.     Pai Chai University, Korea

7.     Thu Dau Mot University

8.     University of Information Technology, VN

9.     Vietnamese-German University

10.  Vietnam National University Ho Chi Minh city

11.  Bloomfield College, USA

12.  Griffith University, Australia

13.  Hannam University, Korea

14.  Mokwon University, Iran

15.  Portland State University, USA

16.  University of Hormozgan, Iran

17.  University of Science, VN

11/10/2018 11/10/2018 Đang hiệu lực

Thời hạn: 5 năm

 

6 Agreement of Academic Cooperation Chungnam National University, Korea 11/10/2018 11/10/2018 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
7 Agreement of Academic Exchange Jeju National University 10/10/2018 10/10/2018 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
8 Memorandum of Understanding College of Medicine Chungbuk National University, Korea 12/10/2018 12/10/2018 Đang hiệu lực Thời hạn: 3 năm
Năm 2019
1 Memorandum of Understanding Bemidji State University, USA 19/03/2019 19/03/2019 Đang hiệu lực Không thời hạn
2 Agreement Yamaguchi University Faculty of Engineering, Nhật Bản 30/07/2019 30/07/2019 Đang hiệu lực

01/08/2019 – 31/3/2021

(Oversea Training Program for English Communication)

 

STT

 

Tên điều ước thỏa thuận, hợp tác Tên đối tác Ngày ký Ngày hiệu lực Tình trạng hiệu lực Ghi chú
Năm 2020
1 Memorandum of Understanding IITM, New Delhi, Ấn Độ 10/03/2020 12/05/2020 Đang hiệu lực Thời hạn: 3 năm
2 Memorandum of Understanding Yamaguchi University 10/11/2020 30/11/2020 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
3 Student Exchange Agreement Yamaguchi University 10/11/2020 30/11/2020 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
Năm 2021
1 Agreement YIC Rehabilitation College 4/12/2020 12/01/2021 Đang hiệu lực Thời hạn: 5 năm
2 Agreement Yamaguchi University Faculty of Engineering, Nhật Bản 15/03/2021 15/04/2021 Đang hiệu lực

01/04/2021 – 31/3/2024

(Oversea Training Program for English Communication)

3 Memorandum of Understanding University of Washington Tacoma 25/03/2021 21/04/2021 Đang hiệu lực Thời hạn: 3 năm