Đối tác giáo dục

EIU có mạng lưới liên kết quốc tế rộng khắp trên nhiều vùng lãnh thổ và ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục quốc tế có uy tín. Từ năm 2009 đến nay,

Hợp tác

Hợp tác doanh nghiệp

Kết đối cộng đồng, đối tác giáo dục và các dự án tiêu biểu của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Hợp tác

Kết nối cộng đồng

Các dịch vụ phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Hợp tác