Phòng Kết nối Cộng đồng

Phòng Kết nối Cộng đồng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Miền Đông có  nhiệm vụ kết nối chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài khu vực; là cầu nối giữa Nhà trường và cộng đồng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển; đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ với các đối tác để cùng hợp tác nghiên cứu tạo ra giá trị mới phục vụ cộng đồng đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Hợp tác

Đối tác doanh nghiệp

EIU luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác giữa Nhà trường và các đối tác doanh nghiệp, mối quan hệ đối tác này với mục đích hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai bên như hợp tác nghiên cứu và phát triển
Hợp tác

Chương trình kiến tập – thực tập

Kiến tập, thực tập là những hoạt động rất cần thiết cho sinh viên, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình học đại học; là cầu nối quan trọng đưa sinh viên bước ra từ môi trường học tập để đến với môi trường làm việc thực tiễn.
Hợp tác

Newsletter

Newsletter của Phòng Kết nối cộng đồng được câp nhật từng Quý
Hợp tác

Dự án hợp tác

“Capstone project” là một loại dự án dành cho sinh viên năm cuối, thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên, đây có thể được xem là “bài tập” cuối cùng để sinh viên củng cố kiến thức và hoàn thành chương trình học, capstone project đóng vai trò quan trọng không chỉ trong sự phát triển học tập mà còn cả sự phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.
Hợp tác