Đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối cộng đồng là một trong các nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu tại EIU. Trong đó, nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển EIU theo định hướng đại học nghiên cứu và ứng dụng nhằm phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững, giúp nâng cao giá trị tri thức, giá trị học thuật và nâng cao uy tín, vị thế của nhà trường. Tại EIU, các chính sách và chủ trương về nghiên cứu khoa học được quan tâm xây dựng một cách có hệ thống, nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động về nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong toàn trường. EIU cũng đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học. Với nguồn lực tri thức vững mạnh gồm đội ngũ giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu có chuyên môn từ nhiều lĩnh vực khác nhau cùng mạng lưới kết nối đa dạng là các doanh nghiệp, đối tác quốc tế, các Viện – Trường trong và ngoài nước và các điều kiện cần thiết về hệ thống phòng thí nghiệm, EIU có đầy đủ tiềm lực phục vụ tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như thúc đẩy sáng tạo và chuyển giao kiến thức, chuyển giao công nghệ, tạo ra các giá trị mới phục vụ cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Kế toán, quản trị:
Kế toán, Quản trị, Tài chính và quản lý rủi ro

Khoa học tự nhiên:
Năng lượng, Toán học, Vật lý

Kỹ thuật và Công nghệ:
Khoa học máy tính, Điện-Điện tử,
Sản xuất thông minh, Robotics,
Cơ điện tử y sinh, Trí tuệ nhân tạo

Khoa học xã hội:
Kinh tế, Khởi nghiệp và sáng tạo