Start your future with EIU – Công nghệ thông tin – Ngành mũi nhọn trong kỷ nguyên số

  • Thời gian: 19:00 - 20:00
  • Địa điểm: EIU

Diễn giả:

  • Ông Vũ Minh Hưng – Engineering Development Director – Công ty DataHouse Asia Bình Dương Office
  • TS. Phan Văn Vinh – Giảng viên Khoa CNTT
  • ThS. Hà Minh Ngọc – Giảng viên Khoa CNTT
  • Anh Nguyễn Minh Tài – Cựu sinh viên EIU

Ngày & giờ: 19:00 – 20:00 thứ tư, ngày 26/4/2023

Địa điểm: EIU

Nội dung:

  • Sự chuẩn bị của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) EIU về chương trình đào tạo, môi trường học tập để đảm bảo đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao;
  • Xu hướng phát triển cũng như nhu cầu và yêu cầu của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực ngành CNTT.