Ký kết trực tuyến (Online) Biên bản thoả thuận (MOU) với Trường Yamaguchi Prefectural University, Nhật Bản (YPU)

  • Thời gian:09:00, 22/9/2023
  • Địa điểm:EIU

Nội dung:

  • Phát biểu của BGH EIU và YPU
  • Giới thiệu về EIU và YPU
  • Lễ Ký kết