Chỉ tiêu tuyển sinh

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu (dự kiến)
1 7340101 Quản trị kinh doanh 400
2 7310101 Kinh tế(dự kiến) 100
3 7520201 Kỹ thuật điện 80
4 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 80
5 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 80
6 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông (dự kiến) 80
7 7480103 Kỹ thuật phần mềm 140
8 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 80
9 7720301 Điều dưỡng 200

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển