NỘI HÀM CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Nhân bản: Lấy con người làm gốc, đề cao phẩm giá của con người, từ đó ra sức phát triển văn hóa, khoa học.

Cộng đồng: Cộng đồng gồm 4 yếu tố: (1) Tương quan cá nhân mật thiết với nhau, thẳng thắn chân tình, trên cơ sở các nhóm nhỏ kiểm soát các mối quan hệ cá nhân; (2) Có sự liên hệ chặt chẽ với nhau về tình cảm, cảm xúc khi (cùng) thực hiện được các công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể; (3) Có sự hiến dâng về mặt tinh thần và dấn thân thực hiện các giá trị xã hội được cả xã hội ngưỡng mộ; (4) Có ý thức đoàn kết tập thể. (J.Fichter)

Sáng tạo: Việc lần đầu tiên tạo ra hoặc mới thực hiện cái chưa từng có trước đây.

Bền vững: Trường cửu, dài lâu.