Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị chính chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công tác tổ chức đào tạo của toàn Trường
Phòng ban

Phòng Công Tác Sinh Viên

Phòng Công tác Sinh viên là nơi cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và kịp thời nhất dành cho toàn thể sinh viên trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Phòng Công tác Sinh viên hỗ trợ tích cực việc học tập cũng như đời sống sinh viên
Phòng ban

Học thuật xuất sắc

Là đơn vị trực thuộc Phòng Đào tạo, trường Đại học Quốc tế Miền Đông,bộ phận Học thuật xuất sắc cunp các dịch vụ và tổ cg cấhức các hoạt động nhằm khuyến khích và hỗ trợ giảng viên và sinh viên
Phòng ban

Trung tâm Ngoại ngữ

Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc Tế thuộc Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (TTNN EIU) là nơi cung cấp các chương trình đào tạo tiếng Anh tổng quát và học thuật
Phòng ban