Trang chủ / Tuyển dụng / Thông tin chung
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 23/09/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tuyển dụng: Fablab

Mã vị trí tuyển dụng: Fablab_02-2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 15/09/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài chính

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Kế toán - Tài chính

Mã vị trí tuyển dụng: OAF_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu, Khoa Công nghệ Thông tin

Mã vị trí tuyển dụng: SCIT_02/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin

Mã vị trí tuyển dụng: SCIT_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: OAA_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Cơ khí - Cơ điện tử, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_03/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Điện - Điện tử, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_02/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 07/08/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên vận hành Moodle

Đơn vị tuyển dụng: Bộ phận Học thuật xuất sắc, thuộc phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: OAA_02/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 16/07/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện

Đơn vị tuyển dụng: Thư viện

Mã vị trí tuyển dụng: LIB_02/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết