Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 17/11/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phần cứng

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công Nghệ Thông Tin

Mã vị trí tuyển dụng: ITO_02/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người)

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 17/11/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phần mềm

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công Nghệ Thông Tin

Mã vị trí tuyển dụng: ITO_01/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người)

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 02/11/2020

Vị trí công việc: Trợ giảng Khoa Kỹ thuật

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_04/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 02/11/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Kế toán kho hàng

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Kế toán - Tài chính

Mã vị trí tuyển dụng: OAF_02/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 23/09/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Thiết kế kỹ thuật

Đơn vị tuyển dụng: Fablab

Mã vị trí tuyển dụng: Fablab_02-2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 15/09/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Kế toán - Tài chính

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Kế toán - Tài chính

Mã vị trí tuyển dụng: OAF_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu, Khoa Công nghệ Thông tin

Mã vị trí tuyển dụng: SCIT_02/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin

Mã vị trí tuyển dụng: SCIT_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: OAA_01/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 08/09/2020

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu 

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Cơ khí - Cơ điện tử, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_03/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết