Trang chủ / Giới thiệu EIU / Nhiệm vụ

NHIỆM VỤ

  * Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
  * Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.
  * Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
  * Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
  * Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương. 

  Tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp: Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông hướng tới chuẩn sinh viên tốt nghiệp chung của Trường là:
  - Vững về kiến thức chuyên ngành;
  - Giỏi về kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo;
  - Có khả năng tư duy độc lập và sáng tạo; 
  - Làm việc tốt trong môi trường tiếng Anh;
  - Có nhân cách, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.