Trang chủ / Giới thiệu EIU / Chức năng

CHỨC NĂNG

  * Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đào tạo chủ yếu trên lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, khoa học quản lý - quản trị và khoa học sức khỏe.
  * Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao.
  * Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
  * Liên thông các bậc, các ngành học trong và ngoài trường.
  * Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
  * Là cơ sở văn hóa phục vụ cộng đồng dân cư tỉnh Bình Dương và vùng lân cận.