Trang chủ / Giới thiệu EIU / Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 (12 tháng năm 2020)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 (06 tháng năm 2020)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (12 tháng năm 2019)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (06 tháng năm 2019)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (12 tháng năm 2018)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (06 tháng năm 2018)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (12 tháng năm 2017)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 (06 tháng năm 2017)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (12 tháng năm 2016)

Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (06 tháng năm 2016)