Trang chủ / Giới thiệu EIU / Mục tiêu

MỤC TIÊU

    Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là đại học định hướng “ứng dụng - nghề nghiệp”, Trường giúp người học có kiến thức chuyên môn vững và kỹ năng thực hành chuyên nghiệp để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo tương xứng với trình độ đào tạo; có khả năng làm việc độc lập trong môi trường các công ty nước ngoài; được rèn luyện kỹ năng, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.